Skip to content

ΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (SITE). ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από τις

εταιρείες του ομίλου Unilever στην Ελλάδα, ήτοι Elais-Unilever Hellas Α.Ε., ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε.Β.Ε., Unilever - Knorr Α.Β.Ε.Ε. Unilever Logistics Α.Ε. (στο εξής «Όμιλος Unilever»), οι ως άνω εταιρείες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας.

Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Αίτηση

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα.

Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Copyright © 2011 Unilever. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν στα μέλη του Ομίλου Unilever ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη. Αναφορές σε συνεργάτες ή συνδεδεμένες εταιρίες συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη του Ομίλου της Unilever. Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.

Σήματα

Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από τα μέλη του Ομίλου Unilever. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.

Υποβολή κριτικών

Αποτελεί πολιτική της Unilever να μην αποδέχεται οποιεσδήποτε ανεπίκλητες προτάσεις για βελτιώσεις σε προϊόντα, νέα ιδέες για προϊόντα ή μάρκετινγκ από πηγές εκτός της εταιρείας. Τυχόν ανεπίκλητες προτάσεις ή πληροφορίες που μας αποστέλλετε, περιλαμβανομένων των συνταγών, θα αντιμετωπίζονται ως μη ιδιόκτητες και μη εμπιστευτικές και θα αποτελούν ιδιοκτησία της Unilever χωρίς αποζημίωση, με σκοπό την αποκλειστική χρήση κατά την απεριόριστη διακριτική ευχέρειά μας.

Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Unilever, ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Oύτε τα μέλη του ομίλου Unilever ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. 
Ο Όμιλος Unilever μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο.

Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες σελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο Όμιλος Unilever συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της εταιρείας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρεία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει ‘πίσω’, ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (http://www.unilever.gr).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε κατοίκους της Ελλάδας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των διαβιβαζοµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι η

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS Α.Ε

http://www.unilever.gr

Δεσμευόμαστε ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφωνόμαστε με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τις κατηγορίες των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Δήλωση εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σας ενημερώνει πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αυτή η Δήλωση ισχύει αποκλειστικά για αυτήν την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, δεν ισχύει για τυχόν πανό, διαφημίσεις ή προωθητικές ενέργειες που χρηματοδοτούμε ή στα οποία συμμετάσχουμε σε ιστοσελίδες τρίτων μερών.

2. Προσωπικά δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε

(α) Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί

Σε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες ή τμήμα πληροφοριών που δύνανται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, το όνομα οθόνης, την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τις αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας, όπως τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, εκτός και εάν παράσχετε εθελοντικά αυτά τα δεδομένα.

Όταν υποβάλεετε προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα καθίσταται σαφές για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και θα αναζητήσουμε την άδειά σας για τέτοιου είδους χρήση. Στη συνέχεια, θα τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τέτοιους σκοπούς. Στους συνήθεις σκοπούς περιλαμβάνονται οι εξής:

(i) Απάντηση στις ερωτήσεις σας

Στις περιπτώσεις που μας αποστέλετε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας ερώτησης που μας θέσατε (για παράδειγμα, για την εταιρεία ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ή για την ποιότητα ή διαθεσιμότητα των προϊόντων), θα χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτείται η μεταφορά των δεδομένων σας με άλλα μέλη του Ομίλου Unilever, ή με τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας των διαβιβαζοµένων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

(ii) Συμμετοχή σε προσφορά

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συμπλήρωσης μιας φόρμας για συμμετοχή σε προσφορά για τον σκοπό της διαχείρισης της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους που τη διέπουν. Στους όρους μπορεί να περιλαμβάνεται η δημοσίευση των αρχικών του ονοματεπώνυμου του νικητή, και μπορεί να απαιτείται από τον νικητή να συμμετάσχει σε μελλοντική προωθητική ενέργεια. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από τρίτα μέρη που λειτουργούν για λογαριασμό μας, τα οποία μπορεί να έχουν πρόσβαση στα υποβληθέντα δεδομένα (βλ. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας).

(iii) Εκπλήρωση μιας σύμβασης/παραγγελίας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παραγγελίας εμπορευμάτων ή υπηρεσιών για τον σκοπό της εκπλήρωσης της παραγγελίας, και ίσως να απαιτείται να μεταφέρουμε τέτοιου είδους δεδομένα σε τρίτα μέρη, όπως τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή τον μεταφορέα του εμπορεύματος.

(iv) Μελλοντική άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνία, θα σας αποστέλλουμε κατά καιρούς πληροφορίες ή/και προσφορές σχετικά με τα εμπορεύματα ή/και τις υπηρεσίες μας, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν συμφωνείτε, μπορεί επίσης να μεταφέρουμε ή να μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Unilever και άλλες προσεκτικά επιλεγμένες εταιρείες, οι οποίες μπορεί να επιθυμούν να σας αποστέλλουν πληροφορίες ή/και προσφορές σχετικά με τα εμπορεύματα/τις υπηρεσίες τους, όπως αναφέρεται τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων σας. Ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να απεγγραφείτε από τέτοιου είδους μελλοντική επικοινωνία.

(β) Επεξεργασία δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Αυτή η ιστοσελίδα εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επί του παρόντος, στις ΗΠΑ δεν ισχύει ομοσπονδιακός νόμος περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, ο οργανισμός που φιλοξενεί την ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένος βάσει σύμβασης να εφαρμόζει μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να μην επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα, εκτός και εάν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από εμάς. Κάθε μελλοντικός οργανισμός που θα φιλοξενεί την ιστοσελίδα, θα διέπεται από τους ίδιους όρους.

3. Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

Κατά καιρούς ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτα μέρη για την επεξεργασία ή ανάλυση δεδομένων που συλλέγουμε στις ιστοσελίδες μας, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων σας. Για παράδειγμα, τη συντήρηση ή φιλοξενία της ιστοσελίδας μπορεί να αναλάβει μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, και τη διαχείριση τυχόν προσφορών ενδέχεται να αναλάβει μια εταιρεία προώθησης πωλήσεων. Επιπλέον, εάν παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, ενδέχεται να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε προμηθευτές και άλλα τρίτα μέρη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής και η παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτοί οι προμηθευτές και τα άλλα τρίτα μέρη υποχρεούνται βάσει σύμβασης να μην χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που ορίζεται.

4. Ασφάλεια

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή, και απαιτούμε από τρίτους Υπεύθυνους Επεξεργασίας να πράττουν με τον ίδιο τρόπο. Ισχύει περιορισμένη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν προκειμένου να προληφθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλαγή ή κατάχρησή τους. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εάν απαιτείται από τον νόμο, ή σε περίπτωση που εκδοθεί σχετικό ένταλμα έρευνας, κλήτευση ή δικαστική εντολή.

5. Cookies κ.λπ.

(α) Χρήση των Cookies

Τα cookies είναι αρχεία που μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή τα tablet) όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της Unilever. 
Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός. 
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, σας αποστέλλουμε ένα cookie. Τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της Unilever και να προσαρμόσουμε καλύτερα τους Ιστότοπους και τα προϊόντα της Unilever στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Ιστότοπούς μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Δύο τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Unilever – τα “session cookies” (Προσωρινά cookies) και τα “persistent cookies” (Μόνιμα cookies). Τα session cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο της Unilever. Ένα persistent cookie παραμένει στην συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να το διαγράψετε με δική σας ενέργεια (πόσο καιρό το cookie θα παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

(β) Χρήση των web beacons

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται «web beacons» (κωδικοί ιχνηλασίας) [μερικές φορές αποκαλούνται και «clear gifs» (καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών)] που μας επιτρέπουν να μετρούμε πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν αυτές τις σελίδες. Τα web beacons συλλέγουν μόνο περιορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν έναν αριθμό για ένα cookie, την ώρα και ημερομηνία προβολής της σελίδας, και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία φιλοξενείται το web beacon. Ενδέχεται επίσης να φέρουμε web beacons που τοποθετήθηκαν από τρίτους διαφημιστές. Αυτά τα web beacons δεν φέρουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης διαφημιστικής εκστρατείας. Δεδομένου ότι τα web beacons περιέχουν το ίδιο περιεχόμενο με οποιοδήποτε άλλο αίτημα περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε μια ιστοσελίδα, δεν είναι δυνατό να επιλέξετε να μην χρησιμοποιηθούν ή να αρνηθείτε τη χρήση τους. Ωστόσο, στο πλαίσιο που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με cookies, είναι δυνατό να καταστούν μη αποτελεσματικά είτε επιλέγοντας να τα απενεργοποιήσετε είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των cookies στον φυλλομετρητή (browser) σας.

(γ) Διαφήμιση τρίτων μερών

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για την προβολή διαφημίσεων στον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορεί να συνδέονται με αυτές τις διαφημίσεις προκειμένου να καταστεί δυνατό για τον διαφημιστή να παρακολουθεί τον αριθμό των ανώνυμων χρηστών που ανταποκρίνονται στη διαφημιστική εκστρατεία. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε τα cookies που τοποθετούνται από τρίτα μέρη.

(δ) Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των cookies

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να αρνηθείτε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε φυλλομετρητής (browser) έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Ορισμένοι σύγχρονοι φυλλομετρητές διαθέτουν μια ρύθμιση που αναλύει τις πολιτικές απορρητού των ιστοτόπων και επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τις απαιτήσεις τους ως προς την ιδιωτικότητα. Αυτές οι ρυθμίσεις ονομάζονται “P3P” (Privacy Preferences Platform). Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στον φάκελο με τα cookies του φυλλομετρητή σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

Ανοίξτε τον ‘Windows Explorer’ Κάντε κλικ στο κουμπί ‘Αναζήτηση’ που βρίσκεται στη γραμμή εργαλείων Πληκτρολογήστε “cookie” στο πεδίο αναζήτησης για την επιλογή ‘Φάκελοι και Αρχεία’ Επιλέξτε ‘Ο υπολογιστής μου’ στο πεδίο ‘Αναζήτηση σε’ Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Αναζήτηση τώρα’ Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν ‘Επιλέξτε’ οποιοδήποτε αρχείο cookie Πατήστε το κουμπί ‘Διαγραφή’ στο πληκτρολόγιό σας.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε επιλέξτε “cookies” από τη “Βοήθεια” για να μάθετε πού μπορείτε να βρείτε τον φάκελο με τα cookies.

6. Όμιλος Unilever

Ανήκουμε στον όμιλο εταιρειών Unilever PLC/NV.

Ο Όμιλος Unilever PLC/NV αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους καταναλωτικών προϊόντων, που προωθεί ένα μεγάλο εύρος τροφίμων και προϊόντων προσωπικής και οικιακής φροντίδας. Στόχος μας είναι η κάλυψη των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Οι μεγάλοι όμιλοι εταιρειών της Unilever και οι μάρκες του είναι

Εταιρεία:Μάρκες:

ΕΛΑΙΣ - Unilever

Hellas

Οικιακή φροντίδα: Persil, Surf, Comfort, Cif, Domestos

Υγεία & ομορφιά: Dove, Sure, Lynx, Impulse, Timotei, Sunsilk, Vaseline, Lux, Pond’s

Παγωτά: Algida, Magnum, Cornetto, Feast, Solero, Carte D'Or, Ben & Jerry’s, Viennetta

Τρόφιμα: Flora, Flora pro.activ, Hellmann's, Knorr,


7. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στα δικαιώματά σας περιλαμβάνονται:

(α) το δικαίωμα να αποσύρετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

(β) το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία κατέχουμε (διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε μια μικρή χρέωση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος)

(γ) το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό του άμεσου μάρκετινγκ.

(δ) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων σας που κατέχουμε.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποιο ζήτημα που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί σας:

Data Protection Office, Unilever UK Limited, Unilever House, Springfield Drive, Leatherhead KT22 7GR UK 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL ΕΔΩ